Начало / За проекта

За проекта

Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк Централен Балкан” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Общата стойност на проекта е 1 279 487 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие – 1 087 564 лв. и 191 923 лв. национално съфинансиране. Бенефициент на проекта е дирекция „Национален парк Централен Балкан”.

Общата цел на Проекта е опазването на естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване природозащитните нагласи сред посетителите.
Изпълнението на общата цел е в съответствие с дългосрочната управленска цел на парка - прилагане на адаптивен подход за привличане и насочване на посетителите по ненатрапчив, позитивен начин към регламентираните в Плана за управление туристически маршрути в зона Туризъм, което обезпечава опазването на чувствителните местообитания и видове чрез ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие.

Основните дейности на Проекта са:

 • Рехабилитация на осем туристически маршрута, вкл. на 15 мостови съоръжения и на туристически маршрут Беклемето (Достъпна среда за хора с физически увреждания);
 • Маркировка и обезопасяване на маршрути;
 • Обновяване на Паркови входове и мебел;
 • Производство на информационно-интерпретативна програма, в т. ч. : 26 фото-документални изложби, 20 вида листовки „мини-карти”, 5 обществени информационни портала (сензорен информационен киоск), триезични аудиопътеводители за 5 маршрута:
 • Създаване на Оnline туристическа карта в Интернет с GPS координати на 150 обекта в парка, включваща пътеки, по които преминават пешеходните туристически маршрути, заслони и места за почивка; обекти на културно-историческото наследство; места, определени за бивакуване и за палене на огън с обособени кътове за краткотраен отдих.

Изпълнението на проекта допринася за:

 • Опазване на 8 целеви хабитати чрез насочване и задържане на посетителите в по-малко чувствителни места;
 • Екологична рехабилитация на туристическата инфраструктура и мерки за безопасност, за привличане на посетителите в зона Туризъм и редуциране на антропогенния натиск;
 • Естествено възстановяване на целеви природни местообитания чрез намалено антропогенно въздействие;
 • Намаляване на негативни човешки въздействия, резултат от подобрена информационна обезпеченост на инфраструктурата и повишена екологична култура на посетителите.

Очакваните резултати са:

 • Ограничаване негативното антропогенно въздействие върху видове и целеви местообитания;
 • Привлекателни и безопасни туристически маршрути и обекти с подобрена посетителска инфраструктура и достъпност;
 • Осигурена актуална и атрактивна информация за защитената територия и ефективен достъп до нея;
 • Повишено обществено съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие, изградени природозащитни нагласи в мисленето и поведението на посетителите;
 • Подобрени условия за устойчиво ползване на туристическите ресурси в парка;
 • Изпълнени дейности, предвидени в Плана за управление на НП.